OLPC_simple فارسی


XO تنظیم نور مانیتور و صدای بلندگوهای کامپیوتر

. سه کلید دراز وجود دارند XO در قسمت بالای صفحه کلید کامپیوتر

کلید دراز منتهی علیه سمت راست مسئول تنظیم نور مانیتور و صدای بلندگوهای کامپیوتر میباشد

volume_light.png

.تنظیم نور مانیتور به عهده دو کلید سمت چپی است

  • اگر کلیدی را که بر روی ان طرح خورشید کوچک دارد را بفشارید و نگه دارید, نور صفحه کمتر و کمتر می شود و نهایتا صفحه سیاه و سفید میگردد که کمک به صرفه جوئی در میزان. انرژی مصرفی کامپیوتر میکند
  • اگر کلیدی را که بر روی ان طرح خورشید بزرگ دارد را بفشارید و نگه دارید, نور صفحه بیشتر و بیشتر می شود و نهایتا صفحه رنگی میگردد

.تنظیم صدای بلندگوهای کامپیوتر به عهده دو کلید سمت راست این کلید دراز است

  • اگر کلیدی را که بر روی ان طرح صوت کوچک دارد را بفشارید و نگه دارید, صدای کامپیوتر کمتر و کمتر می شود که البته کمک به صرفه جوئی در میزان انرژی مصرفی میکند
  • اگر کلیدی را که بر روی ان طرح صوت بزرگ دارد را بفشارید و نگه دارید صدای دستگاه بیشتر و بیشتر می گردد