OLPC_simple فارسی


چگونه باطری کامپیوتر خود را عوض کنید

شما نیازی به عوض کردن باطری ندارید مگر انکه باطری شما دچار مشکل شده باشد که در این صورت به روش زیر عمل میکنید

.خود را خاموش کنیدXO .

  1. . را ببندید و انرا سر و ته کنید که بتوانید زیر دستگاه را ببینیدXO درب .
  2. . کلید سمت راست را بیشتر به طرف راست ببرید البته باطری هنوز ازاد نمیشود .
  3. کلید سمت چپ را بیشتر به سمت چپ ببرید اما به خاطر داشته باشید به دلیل فنری . بودن این کلیدحتما باید انرا در جهت درست نگه دارید

.باطری را از داخل جایش برای جایگزین کردن خارج کنید .

. چهار دندانه باطری جدید را در حالیکه لبه های ان دور از گیره ها باشند بالا نگه دارید .


.باطری را در جایش قرار دهید .


.گیره سمت چپ را بیشتر به طرف چپ ببرید و باطری را به داخل فشار دهید .

. گیره سمت راست را به طرف راست ببرید و باطری را در جایش محکم کنید .