OLPC_simple فارسی


Pippyبازی با

 406_40w.png

برنامه مورد نظر و دلخواه خود را بنویسید. شما می توانید این برنامه را Pippy Activity با کمک طوری طراحی کنید که قادر به محاسبه طراحی ویا حل مسائل ریاضی باشد, شما قادرید تا کل مثالهای داده شده را پاک و کار خود را در یک صفحه کاملا تازه و خالی از هر نوشته ای شروع کنید

بایگانی کندJournal قادر است اطلاعات جدیدی را که وارد می سازید حفظ کرده و انها را در Pippy

در صورت نیازمجدد شما قادرید تا دوباره به انها رجوع کنید

pippy.png

از اجرای این برنامه چه می اموزم ؟

می اموزید که چگونه برای کامپیوتر برنامه نویسی کنیدو کامپیوتر هم قادر به اجرای ان برنامه باشد.

اجرای این برنامه چه اهمیتی دارد؟

می توانید برنامه دلخواه خود را طراحی سازید, مثلا برنامه ای که قادر به حل مسائل ریاضی باشد و یا بتواند نتیجه کار را بادریافت اطلاعات پیش بینی کند