OLPC_simple فارسی


کلید های میانبر بر روی صفحه کلید

بجای انکه مرتبا از موش برای انجام هر کاری استفاده کنید, می توانید از بعضی کلیدها XOدر

برای رسیدن به هدفتان, بی نیاز از موش, بهره برید. لیست پائین گروهی از این کلید ها را همراه با توضیح در مورد نحوه عملکردشان به شما معرفی میکند

ترکیب کلیدها با هم

توضیح عملکردشان

ctrl + c

کپی کردن متن یا فاکتور انتخاب شده

ctrl + v

انتقال مورد کپی شده به مکان جدید

ctrl + x

موضوع انتخاب شدهمحو کردن

ctrl + u

بکار رودBrowse Activity اگر

باز میشود و شما میتوانیدادرس Write Activity برنامه

صفحه مورد نظر را بیابید

alt + c

خروج از برنامه

alt + 1

Journalذخیره اجمالی از انچه که بر مانیتور است در

ctrl + alt + erase

Xo در کامپیوترSugar راه اندازی مجدد

fn + 1

Neighborhood View

fn + 2

Group View

fn + 3

Home View

fn + 4

Activity View

alt + r

چرخاندن تصویر

esc + Frame کلید ایکون+

فلش سمت راست بر روی کیبورد + fne

در صورت خوب حرکت نکردن موش می توانید صفه ان را دوباره تنظیم کنید

fn + spacebar

دیدن کد های نرم افزار گرچه این برنامه ممکن است همه اجرا نشود