OLPC_simple فارسی


با دیگران XO گپ زدن از طریق

. استفاده میکنند XO تان شما می توانید با دوستان دیگرتان هم که از XO از طریق

را تایپ کنید و از این راه با دوستانتان در مورد "chat" صحبت کنید. برای این کار تنها کافی است تا

موضوعاتی چون سفری که از طرف مدرسه رفتید و یا در رابطه حیوانات مورد علاقه تان و کلا هر می باشد XOموضوع دیگری که دوست دارید صحبت کنید. لازمه انجام این کار داشتن دو لپ تاپ

Home View را درChat Activityبرای شروع صحبت کردن یا به قولی گپ زدن روی اینترنت برنامه

.را انتخاب نمائید My Neighborhood ایکونShare with: فعال کنید. سپس از

دیگر کلیک کنید حال XO بروید و بر روی ایکون Group View و یا به Neighborhood View سپس به

.را از لیست خود انتخاب کنیدInvite to Chat Activity وقت ان است که

,خود می بیند Home View انتخاب شده از طرف شما انگاه در صفحه خود ایکون رنگی ای را در XO

. خود را باز می کند و با شما وارد مکالمه می شودChat Activity او سپس

. استفاده میکنید می توانید با دیگران کتبا و یا از راه میکروفون مکالمه کنید Etoys زمانیکه شما از

. می توانید مکالمه خود را در کامپیوتر ظبط و ذخیره کنید Journal در (Keep) با کلیک کردن بر ایکون

.برای یافتن مکالمات قبلی خود استفاده نمائید Journalهمچنین از .


386_600w.jpg

از اجرای این برنامه چه می اموزم؟

با گپ زدن روی اینتر نت شما این فرصت را پیدا میکنید تا با دیگران در ارتباط باشید و از انها مطلب بیاموزید

اجرای این برنامه چه اهمیتی دارد ؟

ارتباط داشتن با دیگران لا زمه یک زندگی اجتماعی است و از این راه میتوان با دیگران دوست شد با انها در ارتباط بود و از انها مطلب اموخت