OLPC_simple فارسی


XO طریقه شارژ کردن باطری

:شما برای بکار افتادن به انرژی برق احتیاج دارد, که از دو راه انرا دریافت میکند XO

. مستقیما از راه برق .

. از انرژی ذخیره در باطری .

استفاده از انرژی باطری

در حقیقت مانند چمدانی برای ذخیره برق می باشد. وقتی برای اولین بار کامپیوتر به XO باطری

دستتان میرسد این چمدان خالی است. شما باید ان را پر کنید. به این معنی که شما باید نیروی الکتریسیته به ان وارد کنید تا بتوانید کامپیوترتان را بدون ارتباط با برق و تنها با باطری بکار برید

.باطری در قسمت پشت کامپیوترتان قرار دارد

: در اینجا روش شارژ باطری را به تفصیل برایتان شرح می دهیم

    . را به ان وصل کنید Xoسیم برق .

سر دیگرسیم را به نزدیکترین مخزن انرژی که در دسترستان است وصل کنید به عنوان مثال: باطری ماشین در صورتیکه از اداپتور مناسب استفاده شود

خود را روشن کنید XO

خود زمانیکه باطری در حال شارژ شدن است و یا منبع قوی انرژی در دسترس Xo میتوانید از مدرسه یا دیگر منابع OLPC Project است استفاده کنید. منظور از منبع انرژی می تواند ژنراتور های

. تامین برق باشد

چه موقع باید کامپیوتر خود را شارژ کنیم؟

ایکون باطری با رنگ پر می شود و شرایط میزان شارژ باطری را نشان می دهد. نوک موش را بر روی ایکون باطری قرار دهید تا اطلاعات بیشتری بدست ارید. همچنین زمانیکه باطری در حال شارژ شدن است نور لامپ باطری از زرد به سبز تغییر میکند. رنگ قرمز نشان خالی بودن و نیاز به شارژ سریع باطری می باشد

.