OLPC_simple فارسی


XO انجام محاسبات با

244_en.png 

برای انجام هر گونه محاسبات ریاضی از محاسبات ساده +,-, ×, ÷ گرفته Calculator Activityاز

تا محاسبات پیشرفته مانند سینوس, کسینوس, تانژانت و کتانژانت را میتوانید با ماشینن حساب انجام دهید همچنین میتوانید نتیجه محاسبات خود را از طریق این نوع کامپیوتر در اختیار دیگران هم کلیک کنید تا نتیجه کار دوستانتان را ببینید history قرار دهید بر روی کلید

 calc.jpg

از اجرای این برنامه چه می اموزم ؟

با اجرای این برنامه شما می توانید بیاموزید که چگونه اندازه گیری کنید و ارزش واقعی واحد های اندازه گیری چیست و محاسباتی بر روی اعداد و مقیاسها داشته باشید

استفاده این برنامه چه اهمیتی دارد ؟

اکثرا پیش می اید که اطلاعاتی به صورت اعداد و ارغام به ما داده میشود, بنابراین به کمک ماشین حساب شما میتوانید مشکلات زیادی را حل نمایید