OLPC_simple فارسی


خود را خصوصی کنید XO کامپیوتر

میباشد و در حقیقت سیستم Terminal Activity که در قسمتsugar-control-panel به کمک

میباشد, می توانید تغییراتی را در رنگ, زبان, زمان و دیگر قسمتها با XO عامل کامپیوتر های

. میل و سلیقه خود ایجاد کنید

مسئول تنظیم زمان و XOدر کامپیوتر هایSugarلازم است به این نکته اشاره گردد که

.فرامین نوشتاری را اجرا میکنندTerminal Activity بایگانی اطلاعات, و اجرای برنامه ها میباشد و

خود را تغییر دهید XO نام کامپیوتر

,کلیک کنید Terminal Activity بر روی ایکون Home Viewدر قسمت
.شروع به کار میکندTerminal Activity


resized_400x300_terminalactivity.png

sugar-control-panel -s nick newname

. تایپ کنید newname در جاییکه نوشته شده Xoدستور بالا را برای تغییر نام

. را همزمان فشار دهید Ctrl+alt+erase کلیدهایSugarبرای راه اندازی مجدد
. قرار دهیم نام جدید ظاهر می گردد XO روی ایکون Home viewزمانیکه نشانگر موس را در

XO روش تغییررنگ ایکونها در

شروع به Terminal Activity کلیک کنید تا Terminal Activity بر روی ایکون Home viewدر

. کار کند

:سپس دستور زیر را تایپ کنید تا تغییر رنگ صورت پذیرد

sugar-control-panel -s color outlinecolor fillcolor outlineshading fillshading

. را هم زمان فشار دهید ctrl+alt+erase کلیدهای Sugar برای به کار اندازی

.شما در زمان راه اندازی مجدد مشخص میگردد XO رنگ جدید

:رنگهای زمینه و کادرها در این کامپیوتر به شرح زیر می باشند

نارنجی-

زرد-

سبز-

ابی-

بنفش-

: رنگهای سایه نیز به شرح زیر است

تیره-

متوسط-

روشن -

نکات مهم

برای به روز نگه داشتن اطلاعات در زمینه های مختلف مربوط به کامپیوترتان به سایت زیر مراجعه کنید

http://wiki.laptop.org/go/Sugar_Control_Panel

. پیام زیر را تایپ کنید تا به زبانهای موجود برای کامپیوترتان دست یابید

sugar-control-panel -h language