OLPC_simple فارسی


نصب برنامه های جدید

. شما قابلیت پخش و اجرای هرگونه برنامه جدید که قابل دانلود در ان باشد را دارد XOکامپیوتر ها و یا حتی از کامپیوتر مدرسه تان به ان وارد شوند USB از ,SD این برنامه ها میتوانند از کار تهای

: دو راه مقدماتی برای نصب برنامه جدید در کامپیوترتان وجود دارد .

Journal Activityاستفاده نمائید و برای نصب ان از Browse Activityبرای دانلود کردن یک برنامه از بهره برید USB برای نصب برنامه از Terminal Activity استفاده کنید ویا میتوانید از

نصب برنامه های قابل دانلود از سایتهای مربوطه

. کلیک کنید Browse بر روی Home view در قسمت .


resized_400x300_launchbrowse.jpg

. را فشار دهید Enter را تایپ و کلیدwiki.laptop.org/go/Activitiesدر بالای صفحه پیام .

resized_400x300_browsegoactivities.jpg

MaMaMedia Creative Center دنبال برنامه ها و پازلهایی که جزئی از Activitiesدر صفحه. .

. هستندبگردید
resized_400x300_wikilaptopActivities.jpg


. که مد نظرتان است کلیک کنیدxo برروی ان فایل از .

resized_400x300_jigsawxo.jpg

.را دانلود کنید XO در صفحه بعد با کلیک بر روی لینک موردنظر فایل .
resized_400x300_versjigsawxo.jpg

زمانیکه شمارش معکوس (نشانه میزان دانلود شدن فایل است), به پایان رسید OK روی کلیک کنید


resized_200x150_browsedownloadok.jpg

. کلیک کنید Home در گوشه بالایی در سمت چپ بر روی fn 3 با فشار دادن کلید .resized_200x150_gohome.jpg

کلیک کنید Home viewدر , Journal بر روی Journal Activityبرای راه اندازی برنامه های .
resized_400x300_journal.jpg

کلیک کنید و سپس بر روی xoبرروی فایل دانلود شده Journal Activity در قسمت .

.دایره ای که مربعی در ان است کلیک کنید


resized_400x300_journaldownload.jpgلپ تاپ شما برنامه را نصب و اجرا میکند و برای سهولت کار در پایین صفحه .

برایتان ایکونی ایجاد مینماید


resized_400x300_puzzlestarting.jpg.از برنامه جدیدتان لذت ببرید .


resized_400x300_jigsawpuzzleactivity.jpg

در لپ تاپتان نصب می نمائید؟ USB چطور یک برنامه جدید را از

.را بکار بیاندازید Terminal Activityبرنامه Home viewبرای این کار در قسمت .

.را به لپ تاپ وصل کنیدUSB .

.پیام زیر را تایپ نمائید .

sugar-install-bundle /media/

. به طور اتومات برنامه را نصب می نماید XO کامپیوتر

نکته قابل توجه .

بروید , در گوشه سمت چپ قسمت پایین Journal Activityبه قسمت USB برای تشخیص نام

ایکون مورد نظر راخواهید یافت XO مانیتور

نصب گروهی برنامه ها بر روی لپ تاپ

در مدل 703 لپ تاپ ها که در اوریل 2008 ساخته شده اند, برنامه ها جداگانه از قسمت

نصب میگردند, این بدان معناست که اگر کامپیوتر شما به سیستم 703 یا Sugar سیستم عامل

. بالاتر مجهز است, شما باید برنامه ها را جداگانه نصب کنید

برنامه ریزی شده با یک USB یک روش ان است که لیستی از برنامه های مورد نظرتان تهیه و یک فایل مرتب بسازید تا بتوانید به کمک ان ها فایلها را گروهی نصب کنید zip

. مورد نیاز دانلود کنید USBمورد نظر را از سایت زیر برای ساخت zip فایل

http://dev.laptop.org/~mstone/customization-2.zip.

.باز کنید USB فایل را در

.ایجاد کنید "bundles" یک دفتر راهنمای خالی با نام USB برروی

هستند و شما می خواهید تا درلیست xo و .xol تمام برنامه هائی را که دارای فایلهای

:بکار ببرید در سایت زیر در دسترس میباشد

http://wiki.laptop.org/go/G1G1_bundled_activities#G1G1_deployment.

ایجاد کرده اید کپی کنید bundles را در دفتر راهنمائی که با نام .xo و .xol فایلهای USB روی

.خود را خاموش کنید Xoحال میتوانید کامپیوتر

. را داخل کامپیوتر خود کنید USB

. خود را روشن کنید XOکامپیوتر


. به طور اتوماتیک در کامپیوترتان نصب میشود USB برنامه های داخل