OLPC_simple فارسیچیست؟ Group View

GroupView.png

میتوانید دریابید کدامیک از دوستانتان به شبکه متصلند و از انها بخواهید تا Group Viewاز طریق

. برنامه هایشان را با شما شریک شوند  

: شما از طریق مراحل زیرمی توانید از این برنامه بهره برید

 

  • . که دایره ای با سه نقطه در ان است, را فشار دهید Group Key بر روی صفحه کلید ,کلید
groupkey.jpg
  • . کلیک کنید Group در بالای فریم بر روی ایکون

 groupview_fromjournal_1.png

  • . را هم بزنید fn 2 همزمان کلید