OLPC_simple فارسی


طریقه وصل شدن به شبکه اینترنت

ها ایجاد یک شبکه میکند که از طریق ان شما XOشما با وصل شدن به دیگر Xoکامپیوتر

.میتوانید درحالیکه در منزل خود حضور دارید به دور دستها سفر کنید

:برای بهره بری از سیستم اینترنتی بی نیاز از اشغال خط تلفن از روش زیر پیروی کنید

وارد شوید Neighborhood View را در بالای کیبورد فشار دهید تا به فضای fn 1 یا Neighborhood کلید


neighborhoodkey_en.jpg

نشانگر موس خود را بر روی یکی از دایره های رنگی رابط اینترنتی بگذارید تا نام سرویس دهنده دلخواهتان را بیابید . دایره ای که بر روی ان تصویر قفل دارد برای باز شدن نیاز به اسم رمز دارد

برای وصل شدن روی یکی از این دایره ها که ورود به شبکه را برایتان میسر میکند کلیک کنید وچنانچه نیاز به اسم رمز بود از معلم یا مادر و پدر خود کمک بگیرید

resized_400x300_800px_Screenshot_Wifi_Key_Popup.png

شما به شبکه وصل میگردد دایره مورد نظر شروع میکند به چشمک زدن XO در حالیکه شما با شبکه میباشد XO یک نشانه سفید ظاهر میشود که نمایانگر برقراری ارتباط

برای قطع ارتباط اینترنتی نشانگر موس را بر روی دایره مورد نظرتان قرار داده , در قسمت

کلیک کنید Disconnect بر روی گزینه menu

میتوانید وارد صفحات Browse Activity شما به شبکه اینترنتی وصل شد با کمک XO زمانیکه

اینترنت شوید. در صورتیکه نمیتوانید سرویس دهنده مورد نظرتان را بیابید, احتمالا به این دلیل است که به صورت نهفته برنامه ریزی شده که شما برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید به ادرس های زیر مراجعه نمائید

http://wiki.laptop.org/go/Wifi_Troubleshooting_Guide

http://wiki.laptop.org/go/Wifi_Connectivity.: XO نکاتی چند در مورد کامپیوتر

سرور یا شرکت اینتر نتی که به شما خدمات میدهند حتما برای خود نامی دارند و گاها نیز شناخته می شوند. امکان شناسائی شبکاتی که در بین SSIDبا نام Neighborhood در

حروف نام انها فاصله وجود دارد برای این کامپیوتر میسر نیست. بنابراین در زمان تایپ نام مطمئن شوید که فاصله ای را شامل نکنید

. خود را به شبکه متصل میکنید در حقیقت ان را تبدیل به یک سرور میسازید XO زمانیکه

به این معنی که در فاصله صد متری از شما دیگران میتوانند از طریق شما به شبکه متصل و

XO, شخصی باشید که به شبکه وصل استXO به همین ترتیب اگر شما در فاصله صد متری از به شبکه وصل میشود XOشما از طریق ان


شما نمیتواند به صورت چند منظوره عمل کند و اگر بخواهید XO ,به دلیل این روش بده بستان

.که هم گیرنده و هم دهنده اینترنتی باشید, امکان وصل شدن فی الفور به شبکه وجود ندارد

اگر کامپیوتر شما نتواند به شبکه متصل شود سعی میکند به نزدیک ترین کامپیوتر مرتبط وصل شود و یا راه های دیگر را امتحان می کند که لازمه ان پنج دقیقه از وقت و مقداری صبوری شما کار بر محترم است