OLPC_simple فارسی


از گمشدن کامپیوترتان جلوگیری کنید

اگرچه دسته کامپیوتر شما به اندازه کافی محکم هست که شما به راحتی بتوانید انرا حمل و نقل کنید, ولیکن شاید راحت تر باشید ان را در یک کیف بندی بر روی شانه خود حمل نمائید.زمانیکه برای خود استفاده میکنید, اگر کامپیوتر مادر در مدرسه موجود باشد کامپیوتر شما خود را بهXO اولین بار از

ان متصل میکند تا فضای ذخیره ای بیشتری برای عکسها و نوشته هایتان به شما بد بدهد. برایتان امکان داشتن کد رمز را فراهم میاورد که به کمکXO, همچنین برای امنیت بیشتر کامپیوترتان

. ان بتوانید به راحتی در صورت نیاز کامپیوترتان را ردیابی کنید