OLPC_simple فارسی


XOنمای برنامه ها در

. وجود دارد, در حقیقت نمایانگر برنامه در حال اجراست XO در دور ایکونHome Viewدایره ای که در

,همیشه در قسمت پائین این دایره قرار دارد و همواره در حال اجراست. بنابر این Journal ایکون

همچنان در حال Journal وارد می شوید اما برنامه ای در حال اجرا نسیت Activity View زمانیکه به اجراست. شما می توانید برنام ها را از همین جا با کلیک کردن بر روی ایکونشان باز کنید. اگر شما که دایره ای با مستطیلیActivity Key برنامه ای را بدون بستن ان ترک کنید, میتوانید با زدن کلید

درون ان است و بر روی صفحه کلید قرار دارد, ان برنامه را مجددا راه اندازی کنید. تا جائی که در این دایره جای خالی وجود دارد می توانید برنامه های دیگر را نیز باز کنید. زمانیکه دایره پر شد

.شما باید یکی از برنامه ها را ببندید تا بتوانید برنامه دیگری را باز کنید