OLPC_simple فارسی


از برنامه ای به برنامه دیگر رفتن

.شما میتوانید همزمان چند برنامه را با هم اجرا کنید

. کلیک کنیدActivity Circle در Activity بروید و بر روی گزینه Home View برای این کار به