OLPC_simple فارسی


شرکت در یک بازی یا سرگرمی

meshview.png

.های دیگر را همراه با برنامه های اجرائیشان میبینیدXOشما کاربران Neighborhood View در .

. را بزنید, ان برنامه در لپ تاپ شما اجرا می شود Enterرفته وکلید Activity اگر شما روی ایکون .

هر چند برنامه را که بخواهید می توانید هم از طریق کامپیوترتان و هم با شراکت با کامپیوتر دوستانتان می توانید اجرا کنید

.روشی را که شما با ان با دیگران در ارتباط قرار می گیرید از بازی به بازی دیگر فرق می کند .

:در زیر مثالهایی در مورد همکاری در اجرای برنامه ها داده شده اند

. شما می توانید متن را وارد و ویرایش کنیدWrite Activity با ورود به برنامه .

دیگر صفحه اینترنتی مورد نظرتان را نشان XO شما میتوانید به Browse Activity به کمک .

با دیگران شریک Neighborhood می توانید ان را دربرنامه URLداده و با مشخص کردن یک

.شوید

به دیگران نشان دهید و یا انها را Record Activityعکسهائی را که گرفته اید را از طریق وارد کنید Write Activity به سندی در

Neighborhood view یا Group view از طریقXO با دیگر کاربران Chat Activity با وصل شدن به

. مکالمه کنید