OLPC_simple فارسی


خروج از برنامه

266_en.png

Stop هر برنامه در کامپیوتر کلید مخصوص خود را دارد و زمانیکه شما بر روی ان کلیک کنید ایکون

. در گوشه بالائی سمت راست نمایان میگردد

استفاده نمائید Alt-C برای خروج از برنامه بر روی این ایکون کلیک کنید و یا میتوانید از کلیدهای

.که نوعی کلید میانبر شمرده می شوند


268_en.png

. در برنامه کلیک کنید, ان برنامه را در حقیقت به صورت ارجینالش حفظ کرده اید Keep اگر روی برگردیدJournal بنابراین چنانچه بخواهید, این شانس را دارید که دوباره از طریق