MPlayer فارسی


فصل دوم

دانلود کردن

جدیدترین روایت برای را می توان از آدرس: دانلود کرد. در هنگام نگارش این راهنما، از روایت بعنوان آخرین روایت موجود استفاده شد.
MPlayer_download_01_en.jpg

جهت دانلود کردن کافی است برروی کی از لینکهای دو حرفی واقع در یکی از ستونهای روبروی کلیک کنید. اینکه برروی کدامیک از لینک های کلیک کنید فرق چندانی ندارد. من از لینک واقع در ستون استفاده کردم که اتفاقاً سرعت دانلود بسار خوبی داشت. بسته به اینکه از چه مرورگر وب و با چه تنظیماتی استفاده می کنید، احتمالاً پنجره ای مشابه پنجرهٌ زیر را در آغاز عملیات دانلود مشاهده خواهید نمود:


MPlayer_download_02_en.jpg

گزینهٌ " " را انتخاب کرده و برروی " " کلیک کنید، تا عملیات دانلود ادامه یابد. پس از اتمام دانلود می بایستی نمایه ای مشابه زیر بر روی یا در شاخه ای که جهت دانلود تعیین کرده اید، مشاهده نمایید:


MPlayer_download_04_en.jpg

جهت شروع نصب افزار، دوبار برروی این نمایه کلیک کنید.

اکنون می بایتی " " شما با یک (تصویر دیسک) بنام گشوده شود(در صورتیکه روایتی به غیر از روایتی که در اینجا ذکر شده است را دانلود کرده اید ممکن است نام تصویر دیسک متفاوتی برای شما ظاهر شود).


MPlayer_install_01_en.jpg

برای آغاز مراحل نصب کافی است برروی فایلی که " " نام دارد دوبار کلیک کنید. حال می بایستی پنجرهٌ نصاب برروی ( ) را مشاهده کنید:


MPlayer_install_02_1_en.jpg

دکمهٌ را فشار دهید تا نصب ادامه یابد. در ادامه پنجره ای مشابه زیر محتوی مجوز نرم افزار پدیدار خواهد شد:
MPlayer_install_03_1_en.jpg

در صورت تمایل آنرا مطالعه نموده، سپس برروی کلیک کنید. در نتیجه پنجره ای مانند زیر ظاهر می شود:


MPlayer_install_04_1_en.jpg

جهت ادامه مراحل نصب برروی کلیک کنید. سپس پنجره ای مشابه زیر خواهید دید:


MPlayer_install_05_1_en.jpg

در این مرحله از نصب، از شما خواسته خواهد شد تا مکانی را که می خواهید در آنجا نصب شود، تعیین نمایید. در بسیاری از موارد، تنها گزینهٌ موجود خواهد بود. بنابراین جهت انتخاب گزینهٌ برروی نمایهٌ آن کلیک کنید. پنجره ای مشابه زیر نمایان خواهد شد:


MPlayer_install_06_1_en.jpg

در این پنجره، میزان فضای خالی موجود برروی دیسک مقصد و همچنین میزان فضای مورد نیاز برای نصب نمایش داده می شود. دقت نمایید که دیسک مقصد شما از فضای لازم برای نصب نرم افزار مزبور برخوردار است، آنگاه برروی کلیک کنید. در صورتیکه فاقد فضای مورد نیاز برروی دیسک می باشد، را فشار داده تا بتوانید فضای لازم را با پاک کردن فایل های غیر ضروری از روی دیسک ایجاد نمایید.

در مرحلهٌ بعد، پنجرهٌ زیر را خواهد دید:


MPlayer_install_07_1_en.jpg

در اینجا فقط کافی است برروی کلیک کنید تا مراحل نصب ادامه یابد. پس از چند ثانیه می بایستی پنجره ای مشابه زیر را مشاهده نمایید:


MPlayer_install_08_1_en.jpg

پس از پایان نصب، دکمهٌ را فشار دهید تا برنامه نصاب بسته شود. اکنون می بایستی نمایه را در شاخهٌ " " مشاهده کنید:


MPlayer_install_09_en.jpg

زمانیکه از وجود دز شاخهٌ " " اطمینان حاصل نمودید، می توانید را یا با کلیک کردن برروی نمایهٌ یا با انتقال آن به سطل آشغال از صفحه خارج کنید.

جهت اجرای ،برروی نمایه آن که در شاخه " " قرار دارد، دوبار کلیک کنید:


MPlayer_install_09_en.jpg

بدینترتیب رابط کاربر که به شکل زیر است، پدیدار خواهد شد:


MPlayer_interface_01_en.jpg