Icecast فارسی


مسیرها و فایلهای سابقه

بعضی اوقات Icecast موقعی که میخواهد فایل سابقه را ایجاد کند، پیام خطای مشابه زیر را تولید میکند:

FATAL: could not open error logging
FATAL: could not open access logging
FATAL: Could not start logging

در این صورت، با استفاده از یک نرم افزار ویرایشگر متن فایلicecast.xml را باز کنید، و خط زیر را پیدا کنید:

<logdir>/usr/local/var/log/icecast</logdir>
    <webroot>/usr/local/share/icecast/web</webroot>
    <adminroot>/usr/local/share/icecast/admin</adminroot>
 

و انرا به شکل زیر تغییر دهید:

 <logdir>/home/adam</logdir>
    <webroot>home/adam</webroot>
    <adminroot>/home/adam</adminroot>

بدیهی است که باید نام شاخه را مطابق انچه روی کامپیوتر شما هست، تغییر دهید. همچنین فایل پیکربندی را به شکل زیر تغییر دهید:

<logging>
    <accesslog>access.log</accesslog>
    <errorlog>error.log</errorlog>
    <loglevel>4</loglevel> <!-- 4 Debug, 3 Info, 2 Warn, 1 Error -->
  </logging>

و نهایتا در شاخه home ، فرمان زیر را وارد کنید:

touch access.log error.log

فرمان touch فقط یک فایل خالی با نام مشخص شده ایجاد میکند که Icecast میتواند در ان بنویسد. با انجام این کار Icecast بدون اشکال قابل اجرا خواهد بود. اگر در حین ویرایش فایلهای فوق، Icecast در حال اجرا است، باید انرا متوقف کرده (با فشردن کلیدهای ctrl+c) و دوباره اجرا کنید.