FLOSSManuals فارسی


محلي سازي تصاوير

بسياري از المان‌هاي واسط در Floss Manuals از تصاوير ساخته مي‌شوند. بعضي از اين تصاوير شامل متن هستند، بنابراين لازم است براي نشان دادن نسخه‌ي زباني سايت، بتوان تصاوير را تغيير داد. براي دسترسي به توابع انجام اين كار از طريق ابزارهاي محلي سازي بايد روي برگه‌ي "IMAGE & CSS" كليك كنيد. در اينصورت چيزي مانند شكل زير خواهيم ديد:

skin

Floss Manuals براي تعيين چيدمان از "skin" ها استفاده مي‌كند. Skin ها استفاده از تصاوير، متن‌هاي واسط و رنگ‌ها را كنترل مي‌كنند. تغيير look و feel كلي سايت Floss Manuals يا يك راهنما با استفاده از skin ها آسان است. نحوة انجام اين كار در اين مرحله مهم نيست.

در اين فرايندها يك skin به نام "floss2" را از جعبه‌ي آبشاري نشان داده شده انتخاب خواهيم كرد:

skin2

به احتمال زياد شما متني به صورت نشان داده شده در بالا خواهيد ديد ("وجود ندارد. آيا ميخواهيد آن را ايجاد كنيد؟") شما بايد اين skin را ايجاد كنيد بنابراين "yes" را بزنيد. پس از چند دقيقه جعبه‌ي آبشاري refresh شده و شما مي‌توانيد "floss2" را از ليست انتخاب كنيد:

imagetrans_en.png

در سمت چپ ليست تصاوير و فايل‌هاي CSS را مي‌بينيد. ميتوانيد روي هر يك از اين نام‌ها كليك كرده و فايل‌ها را ببينيد. (آن‌ها در يك پنجره‌ي browser جديد باز مي‌شوند). سايز تصاوير نيز ليست شده است. (اين اندازه‌ها اهميت خاصي ندارند. ولي ممكن است در انتخاب تصاوير بهينه براي شما مفيد باشند).

پس از ستون سايز، چهار ستون قرار دارند.

Edit ويرايش

اين ستون تنها براي فايل‌هاي CSS ظاهر خواهد شد. تابع edit امكان ويرايش style sheet ها را از طريق browser ايجاد مي‌كند. با كليك كردن روي edit چيزي مشابه شكل زير خواهيد ديد:

editcss.png

مي‌توانيد مستقيماً در text box تايپ كرده و پس از تمام شدن كارتان روي "save changes" كليك كنيد. تمام تغييرات بلافاصله اجرا خواهند شد، بنابراين بهتر است با صرف مقداري دقت مشكلاتي را كه ممكن است براي بازديدكنندگان از سايت پيش‌ بيايد، حداقل كنيد.

Rename تغيير نام

"rename" امكان تغيير دادن نام يك تصوير يا فايل CSS را فراهم مي‌كند. با انجام اين كار ممكن است مشكلاتي براي خودتان ايجاد كنيد، زيرا ممكن است سايت Floss Manuals نتواند فايل را با نام جديد پيدا كند. بنابراين شما بايد دليل خوبي براي انجام اين كار داشته باشيد و اگر اين تصميم را گرفته‌ايد بايد از rename استفاده كنيد. فشار دادن "rename" پنجره‌اي مانند شكل زير براي شما باز مي‌كند:

renameimage_en.png

نام جديد را تايپ كرده و "Rename" را بزنيد. نكته: تغيير دادن پسوند فايل فرمت آن را تغيير نخواهد داد، بنابراين نام يك تصوير .gif را به .Jpg تغيير ندهيد. مگر اينكه تصوير واقعاً‌ يك Jpeg باشد.

دانلود و upload

عنوان اين دو ستون به خوبي كار آنها را نشان مي‌دهد: "download" امكان دانلود فايل و "upload" امكان آپلود كردن فايل‌ها را فراهم مي‌كند. براي ترجمه‌ي يك تصوير ابتدا بايد تصوير را دانلود كرده (با كليك كردن روي "download" و ذخيره كردن آن در كامپيوتر) و سپس متن‌هاي مربوط به آن را در ويرايشگر تصوير دلخواه خود ترجمه كنيد. پس از آن بايد تصوير ترجمه شده را آپلود كنيد. براي اين كار "upload" را بزنيد، يک پنجره‌ي جهنده ظاهر خواهد شد:

upload_en.png

روي "browse…" كليك كنيد. يك پنجره‌ي مرورگر فايل ظاهر مي‌شود. از اين پنجره براي browse كردن به فايلي كه هم اكنون ترجمه كرديد، استفاده كنيد. پس از يافتن و انتخاب كردن آن، "upload" را بزنيد. فايل آپلود خواهد شد. نام فايلي كه آپلود مي‌كنيد اهميتي ندارد، زيرا نام فايل به نام فايلي كه جايگزين آن مي‌شود تغيير خواهد كرد. به همين دليل بسيار مهم است كه فرمت هر دو فايل يكسان باشد. به عنوان مثال سعي نكنيد كه كليه فايل gif را با يك فايل Jpeg جايگزين كنيد.

Remove حذف كردن

براي حذف يك فايل "remove" را كليك كنيد. اين فايل براي هميشه پاك خواهد شد،‌ بنابراين دقت كنيد وقتي روي "remove" كليك كنيد. پنجره‌اي براي شما نمايش داده مي‌شود و از شما مي‌خواهد انتخاب خود را تأييد كنيد:

deleteconfirm_en.png

اگر براي حذف فايل مطمئن هستيد، "ok" را بزنيد، در غير اينصورت روي "cancel" كليك كنيد.