FLOSSManuals فارسی


FLOSS Manuals

Floss manuals: براي فراهم كردن manual هاي با كيفيت در مورد چگونگي استفاده از نرمافزارهاي رايگان است.

ما يك مؤسسه غير انتفاعي هستيم كه در سال ٢٠٠٦ در آمستردام شروع به كار كردهايم.

ما همچنين داراي يك وبسايت (wiki) هستيم و انجمني از نويسندگان مستندات رايگان هستيم.

يا ما چه كاري انجام ميدهيم؟

در حاليكه ٦٠ درصد تمام وبسايتها با استفاده از نرمافزارهاي رايگان اجرا ميشوند، چرا تنها ٧/١ درصد از تمام كاربران كامپيوتر نرمافزارهاي رايگان را در desktop خود دارند؟ جواب ساده است، free software foundation قبلاً آن را بيان كرده است:

"بزرگترين كمبود در سيستم عاملهاي رايگان نه درخود نرمافزار، بلكه در فقدان راهنماهاي خوب و رايگان است" هدف از وجود floss manual فراهم كردن اين اطلاعات به صورت رايگان براي تمامي افراد است.

ما اين كار را از طريق وبسايت خود كه يك wiki است انجام ميدهيم. اگر شما به Wikipedia عادت داريد، ممكن است فكر كنيد كه Floss Manuals شباهت چنداني به يك wiki ندارد. شما تا حدي درست ميگوييد. با اين حال وب سايت در واقع يك wiki است و بر مبناي نرمافزارهاي جالبي به نام Twiki كار ميكند. از آن جاييكه ما يك wiki هستيم، شما ميتوانيد راهنماها را خوانده و در توليد آن همكاري كنيد.

بخوانيد، بنويسيد، دوباره مخلوط كنيد (Remix)

وب سايت Floss Manuals داراي سه بخش اصلي است: خواندن، نوشتن و دوباره مخلوط كردن.

در قسمت خواندن شما ميتوانيد راهنماها را به صورت آنلاين خوانده يا به صورت PDF دانلود كنيد. ما راهنماهاي بسياري را در مورد نحوة استفاده از نرمافزارهاي رايگان گوناگون آماده كردهايم. آنها با توجه به نوع نرمافزار سازماندهي شدهاند. هر راهنما شما را در شروع به كار راهنمايي ميكند و به طور كلي شامل موارد زير است:

١- نرم افزار چه كاري انجام ميدهد؟

٢- نرم افزار چه كاري انجام نميدهد؟

٣- آشنايي با زمينة کاري نرم افزار

٤- نحوة نصب نرم افزار

٥- نحوة تنظيم مهمترين المانها

٦- معرفي اوليه­ي واسط كاربر

٧- استفاده از مهمترين ويژگيهاي نرمافزار همراه با راهنماهاي قدم به قدم و فعال

٨- منابع براي راهنمايي بيشتر

با استفاده از بخش write شما ميتوانيد راهنما بنويسيد. اين قسمت wiki ي سايت است. شما بايد يك account ايجاد كنيد و پس از آن ميتوانيد همكاري خود را آغاز كنيد. ثبت نام براي ثبت تغييراتي كه شما ايجاد ميكنيد لازم است. با Floss Manuals براي تمام محتواها پروانهاي صادر ميشود كه هر كسي بتواند از آن براي هر منظوري استفاده كند. با اين حال ما معتقديم كه كسب اعتبار براي شما به خاطر همكاريهايي كه ميكنيد مهم است، بنابراين ثبتنام شما با نام كامل به اين كار كمك ميكند.

بخش REMIX جايي است كه با بيشترين توليد در حال پيشرفت درگير است. در بخش REMIX شما واقعاً ميتوانيد راهنماي خود را با استفاده از منابع موجود ايجاد كنيد. تمام فصلها در راهنماها به صورتي جامع نوشته شدهاند، به اين معني كه شما ميتوانيد از آنها در زمينههاي ديگر استفاده مجدد كنيد. بنابراين ما ابزارهايي ايجاد كردهايم كه شما بتوانيد راهنماها را با توجه به نيازهاي خاص خود با هم مخلوط كنيد.

در REMIX شما ميتوانيد فصلها را از راهنماهاي موجود به يك template براي راهنماي خود بكشيد، نام فصلها را تغيير داده و look- and- feel آنها را از طريق browser عوض كنيد. پس از آن شما ميتوانيد راهنماي جديد خود را به صورت HTML (در يك فايل zip يا tar) دانلود كنيد كه ميتوان از آن به خوبي روي CD يا ديسكهاي USB يا خواندن به صورت offline استفاده كرد. به عنوان يك گزينة ديگر، شما ميتوانيد راهنماي مخلوط شدة خود را به صورت يك فايل ايندكس گذاري شدة PDF صادر (export) كنيد. نهايتاً شما ميتوانيد راهنماي جديد خود را در صفحة وب يا بلاگ شخصي خود با cut و paste كردن ٥ خط HTML داشته باشيد.

Manualهاي پرينتشده

علاوه بر راهنماهاي رايگان آنلاين، شما ميتوانيد بعضي راهنماها را از طريق سرويس

print- on- demand ما خريداري كنيد. ما اين راهنماها را به قيمتي معادل با هزينة پرينت كردن آن ميفروشيم. ما آنها را تا حد ممكن ارزان تهيه ميكنيم تا تعداد هرچه بيشتري از مردم بتوانند به آنها دسترسي پيدا كنند. ما هيچ سودي از فروش راهنماها نميبريم.