FFmpeg2Theora فارسی


تنظمیات کدگذاری ابتدایی

ابتدایی ترین دستور برای تبدیل فرمتهای دیگر به ogg در زیر آمده است:

ffmpeg2theora -o video_output.ogg video_source.avi

پارامتر '-o' به شما اجازه میدهد تا نام فایل خروجی را مشخص کنید.

با استفاده از پارامترهای '-v' و '-a' میتوان به ترتیب کیفیت تصویر و صدا را تغییر داد. مقادیر پیش فرض ( ٥ برای تصویر و ٢ برای صدا) کیفیتی مطلوب را نتیجه میدهد. با '-v 7' کیفیت بسیار بالا خواهد بود ولی حجم فایل خروجی دو برابر میشود. تا زمانی که کیفیت صدا برایتان مهم است، میبایست در انتخاب فایل ورودی به این مورد توجه کنید. کیفیت بالا تنها در تالارهای کنفرانس که در آنها صدا از سیستمهای مجزای صوتی بخش میشود، حائز اهمیت میباشد، در غیر این صورت bitrate پایین ( '-a' کمتر از ٥ ) کفایت میکند.

ffmpeg2theora -v 7 -a 3 -o video_output.ogg video_source.avi

رفع مشکل در هم ریختگی خطوط

پایین بودن کیفیت تصاویر ویدئویی به صورتهای مختلف نمود پیدا میکند که یکی از آنها در هم ریختگی خطوط است. برای تشخیص این در هم ریختگی کافیست حرکت یک سوژه یا خود دوربین را دنبال کرده و در یک لحظه تصویر را ثابت نمایید. در تصویر ثابت شده زیر این موضوع کاملاً مشهود است:

interlaced_en.jpg 

در ffmpeg2theora برای رفع این مشکل از پارامتر '--deinterlace' استفاده میشود:

ffmpeg2theora --deinterlace -o video.ogg video.dv


اضافه کردن اطلاعات به تصاویر Ogg/Theora

در ffmpeg2theora این امکان وجود دارد که به تصاویر اطلاعاتی (meta-information) اضافه نمود. این اطلاعات که به صورت متنی است، میتواند شامل عنوان، نام سازنده، محل تهیه شده و لیسانس فایل ویدئویی ogg باشد که با استفاد از تعدادی پارامتر به تصویر الصاق میشود:

ffmpeg2theora -a 3 -v 6 --artist "Mel G" --title "Squat the Lot"
⁞--date "October 1995" --location "Brighton,UK"
--organization "Undercurrents.org"
--copyright "Copyright 1995, Mel G"
--license "Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5"
-o squat_lot_uk_undercurrents_1995.ogg video_source.avi