Alchemy فارسی


نوار ابزار

از نوار ابزار Alchemy برای تغییر اشکال، پس از ایجادشان استفاده میشود. برای مثال، شما میتوانید از طریق آن شیوه ترسیمی، میزان شفافیت و ضخامت خطوط اشکال را تغییر دهید. کنترل مرئی و نامرئی شده این نوار در صورت اتصال به پنجره اصلی از طریق space bar امکان پذیر است.

حال، اجزای تشکیل دهندن نوار ابزار را یک به یک بررسی میکنیم.

InterfaceDetachedToolbar.png

Style (شیوه ترسیمی)

برای ترسیم خطوط یا ناحیه داخلی اشکال
کلید میانبر: S

Clear (تمیز کردن)

برای تمیز کردن بوم Alchemy
کلید میانبر در OS X : Command + Backspace
کلید میانبر در Windows : Ctrl + Backspace

Line Weight (ضخامت خط)

برای افزایش/کاهش ضخامت خطوط
کلیدهای میانبر: [ ]

Colour (رنگ)

برای تنظیم رنگ پیش زمینه و پس زمینه. ابتدا پیش زمینه یا پس زمینه را انتخاب نمایید و سپس بر روی کلید رنگ کلید کنید تا پلت رنگ ظاهر شود:

ToolbarColour.png

با کلیک بر روی این پلت، رنگ مورد نظر را از پنل انتخاب نمایید. در بالای این کادر رنگهای مشکی، طوسی و سفید نیز موجود است. برای انتخاب دقیقتر رنگها، بر روی (…) کلید نمایید.

Foreground/Background(پیش زمینه/ پس زمینه)

برای انتخاب رنگ پیش زمینه با پس زمینه برای استفاده در طراحی. برای تغییر رنگ این دو میتوانید از پلت رنگ استفاده کنید.
کلید میانبر: X

Transparency (شفافیت)

برای کنترل میزان شفافیت رنگ پیش زمینه. رنگ پس زمینه همواره کدر(غیر شفاف) بوده و شفافیت آن قابل تغییر نمیباشد.

Create و Affect (ایجاد و تغییر)

دو دکمه آخر نوار ابزار برای مدیریت ماژول جاری Alchemy و کنترلهای موجود در قسمت پایین نوار ابزار مورد استفاده قرار میگیرند. اما ماژول چیست؟