Alchemy فارسی


ماژولهای تغییر

ماژولهای تغییر برای تغییر در اشکال ایجاد شده مورد استفاده قرار میگیرند. شما میتوانید در آن واحد چند ماژول را از منوی باز شده در نوار ابزار انتخاب نمایید. این امکان باعث تغییرات جالبی در شکل ایجاد شده میشود.

حال این ماژولها را معرفی میکنیم.

Displace (جایگزینی)

ModuleDisplace_1.png 

ماژول Displace هندسه اشکال را از طریق انقباض و انبساط آنها را بسته به حرکت قلم تغییر میدهد. هرچه حرکت سرعتر باشد، شکل به بیشتر به سمت مکان جاری قلم منقبض میشود. برعکس، حرکت آرام تر باعث دور شدن از محل جاری قلم میگردد.

با استفاده از نوار لغزنده Displacement میتوان شدت انقباض و انبساط اشکال را تغییر داد.

Mirror (آینه)

ModuleMirror_1.png 

ماژول آینه (Mirror) به صورت بلادرنگ اشکال را نسبت به محورهای افقی یا عمودی منعکس میکند.

با استفاده دکمه های Horizontal و Vertical انعکاس را فعال یا غیر فعال کنید.

با استفاده از دکمه Move محل انعکاس را تغییر دهید.

با استفاده از دکمه Reset محل انعکاس را به وسط بوم که مکان اولیه آن میباشد، بازگردانید.

ترسیم کورکورانه (Blindness)

ModuleBlindness_1.png 

ترسیم کورکورانه، یکی از تمرینهای سنتی در طراحی میباشد که در ماژول Blindness از طریق غیر فعال کردن قابلیت نمایش بلادرنگ عمل ترسیم در بوم پیاده سازی میشود.

برای فعال کردن نمایش از دکمه Redraw استفاده کنید.

با استفاده از دکمه Autoredraw ،ترسیم مجدد خودکار را هر زمان که قلم بر روی صفحه نیست، امکان پذیر سازید.

تصادفی (Random)

ModuleRandom_1.png 

ماژول تصادفی (Random) به شما اجازه میدهد تا اشکال را تغییر داده و از فرم خارج نمایید. با حرکت ماوس بر روی شکل، ناحیه اطراف آن به طور تصادفی تغییر میکند.

انبساط با میکروفن(Mic Expand)

ModuleMicShapes_1.png 

ماژول انبساط تصادفی (Mic Expand) با استفاه از صوت رسیده از میکروفن اشکال را منبسط کرده، پیچ و تاب داده و تغییر میدهد. در این ماژول، با حرکت ماوس بر روی شکل، میکروفن فعال میشود و شکل با توجه به صدای وارده تغییر میکند.

با استفاده از نوار لغزنده Volume میزان تغییر شکل را تنظمیم نمایید.

با استفاده از دکمه Mode میتوان میان دو حالت مختلف جابجا شد. در حالت wave اشکال با توجه به موج صدا دریافتی از میکروفن تغییر میکنند. در حالت level ، اندازه اشکال با توجه به شدت صدای میکروفن تغییر میکند.

تکرار (Repeat)

ModuleRepeat_1.png 

ماژول تکرار Repeat با حرکت ماوس بر روی شکل، آن شکل را تکرار میکند. این ماژول، در ترکیب با دیگر ماژولهای تغییر نظیر تصادفی (random) و انبساط از طریق میکروفن (Mic Expand) برای ایجاد چند شکل شبیه هم با اختلاف جزئی بکار میرود.

با استفاده از نوار لغزنده Repeat Interval میزان تکرار را تغییر دهید. هر چه فاصله زمانی کوتاهتر باشد، اشکال بیشتری تولید میشوند.